תנאי שימוש באפליקציית רדיו קול רגע

u003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eברוכים הבאים לאפליקצית הטלפון החכם של רדיו קול רגע 91.5 FM 96.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eתנאי השימוש באפליקציה מהווים התחייבות משפטית לעניין השימוש באפליקציה.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022text-decoration: underline;u0022u003eu003cstrongu003eתנאי השימוש – הסכם משפטי מחייבu003c/strongu003eu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eכל שימוש באפליקציה הינו בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש המפורטים בהמשך, המהווים התחייבות משפטית מחייבת, והסכם בכל הקשור לשימוש באפליקציה.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eלפיכך, במידה ותנאי השימוש אינם מקובלים עליכם, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באפליקציה, ואינכם רשאים לעשות בו כל שימוש, אלא בכפוף להסכמתכם לתנאי השימוש.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eתנאי השימוש באפליקציה הם ההסכם המחייב היחיד והבלעדי בכל הקשור לשימוש באפליקציה ולפיכך בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי שימוש אלו לבין כל פרסום, מידע, תקנון או מסמך אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תנאי השימוש המפורטים להלן.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eתנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה כלשהי מראש והם יחייבו ממועד פרסומם באפליקציה. לפיכך, אנו ממליצים לשוב לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022text-decoration: underline;u0022u003eu003cstrongu003eהשימוש באפליקציה – שימוש אישי ולא מסחריu003c/strongu003eu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eהשימוש באפליקציה ובכל המידע והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימוש אישי בלבד. אין לעשות שימוש באפליקציה לצרכים מסחריים או למטרות רווח. האפליקציה מיועד לצורך בידורי ואין לעשות בו שום שימוש אחר.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022text-decoration: underline;u0022u003eu003cstrongu003eרישום כתנאי לשימושu003c/strongu003eu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eככלל, השימוש באפליקציה ברובו אינו כרוך ברישום פורמלי. יחד עם זאת, השימוש בחלקu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eמהמידע והשירותים באפליקציה עשוי להיות כרוך ברישום לאפליקציה, תוך מסירת פרטיםu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eומידע כפי שידרשו על ידינו. מקום בו השימוש מחייב רישום, יצוין הדבר מפורשות, והשימושu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eלא יתאפשר אלא בכפוף לביצוע הרישום כאמור.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022text-decoration: underline;u0022u003eu003cstrongu003eאזהרה לגבי סיכונים הכרוכים בשימוש במידע ושירותים באפליקציה ותנאים הנובעים מכךu003c/strongu003eu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eכל שימוש במידע ובשירותים הכלולים באפליקציה הינו על אחריותכם המלאה והבלעדית. בשל כך ולאור העובדה כי אין לנו פיקוח או שליטה על מקצת המידע והשירותים הכלולים באפליקציה אנו מוצאים לנכון להביא בפניכם אזהרות מסוימות ביחס לסיכונים הכרוכים בשימוש במידע ובשירותים שבאפליקציה, ולהתריע בפניכם על ההשלכות הנובעות מכך.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ המידע והשירותים באפליקציה עשויים להיות מתאימים לפי טיבם לבגירים (מגיל 18 ומעלה). לפיכך, במידה והנכם הורים לקטינים עליכם לפקח בעצמכם על המידע והשירותים להם נחשפים ילדיכם. יובהר כי האחריות המלאה לשימוש באפליקציה על ידי ילדיכם הקטינים הינה שלכם, ומתן האפשרות לילדיכם להשתמש באפליקציה מהווה הסכמה לאחריות זו ופוטרת אותנו מכל אחריות בקשר לכך. במידה והנכם קטינים מתחת לגיל 18 אשר עושים שימוש באפליקציה נבקשכם לא להשתמש באפליקציה ללא אישור הוריכם ולהביא מידע זה לידיעתם. בכל מקרה, הנכם מוזהרים שלא לחשוף עצמכם למידע, שירותים או תכנים שמסומנים במילים u0022למבוגרים בלבדu0022, או מופצים באפליקציה לאחר השעה 00:22 וכן לכל מידע, תכנים או שירותים העוסקים בעניינים אשר אינכם עוסקים בהם או נחשפים אליהם בדרך כלל בחיי היום יום. u003c/spanu003eu003cbu003eזיכרו ­u003c/bu003e u003cbu003eבהיעדר הסכמתם של הוריכם אינכם רשאים לעשות שימוש במידע ובשירותיםu003c/bu003e u003cbu003eשבאפליקציה זה. שימוש ללא רשות עשוי להיות מסוכן עבורכם.u003c/bu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ המידע והשירותים באפליקציה זה כפופים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני שלנו או שלu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eמשתמשים אחרים אשר הירשו לנו, ולנו בלבד, שימוש בזכויותיהם במסגרת האפליקציה.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eלפיכך, הנכם מוזהרים שלא לעשות שום שימוש במידע או בשירותים הכלולים באפליקציהu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eמעבר לשימוש הרגיל במסגרת שירותי האפליקציה, בטרם תבררו למי שייכות הזכויות במידע ובשירותים האמורים ותבקשו את אישורו לשימוש כאמור.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ במידה והשימוש שאתם עושים במידע ובשירותים כולל חשיפת מידע על ידיכם במסגרתu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eהאפליקציה, עליכם להביא בחשבון כי כל מידע המתפרסם באפליקציה עשוי להיות חשוףu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eלעיניהם של משתמשים אחרים באפליקציה וברשת האינטרנט. לפיכך, בחשיפת מידע כאמורu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eאתם מוותרים למעשה על פרטיותכם בכל הקשור למידע שחשפתם. אנו ממליצים לכם לנהוגu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eבזהירות, ולא לחשוף את פרטיכם האישיים או שום מידע אישי הקשור בכם לאיש.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ במידה והמידע והשירותים באפליקציה, כוללים חומר פרסומי, בין כזה המפורסם באישור ובין כזה המפורסם ללא אישור, הרי שחומר פרסומי כזה נעשה על ידי המפרסם ועל אחריותו בלבד.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eאנו איננו אחראים או מפקחים על חומר פרסומי, ואיננו בודקים את נכונותו, יעילותו, בטיחותוu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eאו כל דבר הקשור בו. לפיכך, הנכם מתבקשים לנהוג משנה זהירות בהסתמכות או בשימושu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eבמושא החומר הפרסומי, וכל שימוש או הסתמכות על חומר פרסומי הוא על אחריותכם בלבד.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ מקום בו האפליקציה, המידע או השירותים הכלולים בו מכילים שירותים המופעלים על ידיu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eמשתמשים אחרים או קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, עליכם לדעת כי שירותים ואתרים אלו אינם מופעלים בידינו ואינם מצויים באחריותנו. אין בהכללת שירותים או קישורים אלהu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eבאפליקציה כדי ליצור שום קשר בינינו לבין אותם משתמשים או אתרים, ולפיכך כל שימוש או גלישה אליהם הינם באחריותכם הבלעדית.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022text-decoration: underline;u0022u003eu003cstrongu003eתנאים ומגבלות על השימוש באפליקציהu003c/strongu003eu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eכל שימוש באפליקציה חייב להיעשות על פי הוראות הדין (חוקים, תקנות, צווים, וכללים) ומבלי שתהא בשימוש פגיעה במשתמשים אחרים או בנו. לפיכך, השימוש באפליקציה מוגבל בראש ובראשונה בשמירה על הוראות הדין, ובהתחייבות מצדכם שלא לעשות שימוש שהוא בגדר הפרת הוראות הדין. באופן ספציפי, ובלי שיהא בכך כדי לגרוע מהאמור לעיל, יפורטו להלן תנאים ומגבלות שהשימוש באפליקציה בכל דרך שהיא חייב להיעשות תוך שמירתם וכפוף להם:u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ אין לעשות שימוש במידע או בשירותים או בתכנים שהם כפופים לזכויות היוצרים או בגדרu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eקניין רוחני של משתמשים אחרים, של צדדים שלישיים או שלנו, אין להעתיק, לשדר, להפיץ,u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eלשכפל, להציג בפומבי, לשנות, לפרסם, למכור, להעביר, למסור לצד שלישי או לעשות כלu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eשימוש מסחרי במידע או השירותים או התכנים, או כל חלק מהם, ללא אישור מראש ובכתבu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eמאת בעלי הזכויות. למען הבהירות נציין כי האמור חל גם על שמות וסימנים מסחריים שלu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eהאפליקציה, פטנטים ומדגמים, סודות מסחריים, וכיוצב'.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ אין להשתמש באפליקציה לצורך פגיעה או הטרדה של מחשבים של משתמשים אחרים אוu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eצדדים שלישיים, לרבות על דרך חדירה לקבצי מחשב, או העברת קבצי מחשב, או תוכנותu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eמחשב, או יישומים, או בכל אמצעי אחר שנועד לגרום נזק או להטריד או לפגוע או לשנות אוu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eלפגום באפליקציה או במשתמשים אחרים, או במחשבים אחרים, או על דרך משלוח או הפצת וירוסים, סוסים טרויאנים, תולעים, ונדלים, תוכנות עוינות או יישומים מזיקים.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022text-decoration: underline;u0022u003eu003cstrongu003eבעלות בזכויות יוצרים וקניין רוחני וזכויות השימוש בהםu003c/strongu003eu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eכל מידע, שירותים או תכנים אשר מקורם בנו, מצויים בבעלותנו המלאה והבלעדית. השימושu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eבאפליקציה, במידע, שירותים או תכנים הכלולים בו מוגבל לשימוש בהתאם לתנאי השימוש באפליקציה ובכפוף לשמירת זכויותינו. אין לעשות שום שימוש באפליקציה, במידע או בשירותים השייכים לנו, כהגדרתם לעיל, לרבות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים שלנו, סימני המסחר ושמות המסחר, כתובות וכיוצב', לשום מטרה אחרת מלבד השימוש באפליקציה ולפי תנאי השימוש, ללא אישורנו בכתב ומראש.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eאין לבצע העתקה ו/או שכפול, תרגום, שידור, הצגה או השמעה פומבית, הקלטה, מסירה, העברה, בצורה כלשהי, הסבה, פרסום, מתן רישיון או הרשאה או שינוי במידע או בשירותים או בתכנים הכלולים באפליקציה, ללא אישור בכתב ומראש מבעל הזכויות.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eזכויותינו וסמכויותינו בכל הקשור למידע, לשירותים ולתכנים אין בידינו את הכלים או האפשרויות לפקח על כל המידע, השירותים והתכנים המפורסמים או המשודריםu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eבאפליקציה ואין אנו מקבלים על עצמנו אחריות לבצע פיקוח, סינון או שמירה על המידע, השירותים והתכנים המפורסמים על ידי משתמשים באפליקציה, או לעקוב אחרי השימוש בהם.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eיחד עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפעול כאמור ובמידת הצורך להסיר, לערוך, לשנות לחסום, למנוע או להגביל שימוש במידע, שירותים ותכנים או למנוע את העלאתם או שידורם, על פי שיקול דעתנו, מקום בו אין הם עומדים בתנאי השימוש או בהוראות הדין או מכול שיקול סביר אחר.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eנדגיש שוב כי למרות הסמכות הנתונה לנו אין אנו מפקחים בזמן אמת או מנטרים בדיעבד את השימוש במידע ובשירותים שבאפליקציה, ולפיכך אין באפשרותנו למנוע הפרות של הדין או תנאי השימוש אשר אינם בידיעתנו. אנו כמובן נקבל כל תלונה שתתקבל ממשתמשים לגבי הפרת תנאי השימוש או הוראות הדין על ידי מאן דהוא ובמידת הצורך נפעל תוך זמן סביר לבירור התלונה, ובמידת הצורך לתיקון המעוות.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eיובהר כי על אף שהשימוש באפליקציה פתוח בעיקרון לכלל המשתמשים, אנו שומרים על זכותנו למנוע או להגביל או לחסום שימוש של משתמשים באפליקציה, במידע, או בשירותים הכלולים בו, בין היתר באמצעות מגבלות על גיל המשתמש, היקף שימוש, אופן השימוש, מועד השימוש, מספר החשבונות או שמות המשתמשים המותרים לכל אדם או תאגיד יחיד, ענישה עקב הפרות קודמות של הוראות הדין או תנאי השימוש (לרבות על דרך מניעת כניסה לאפליקציה לתקופה מוגבלת או לצמיתות) וכיוצב', לפי שיקול דעתנו הבלעדי.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eאנו רשאים גם בכל עת להפסיק או להגביל את פעילות אפליקציה, אפשרויות השימוש בו, או את הגישה או השימוש במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, כולם או חלקם, וזאת בכל עת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eדעו כי מעת לעת יבוצעו שינויים, שיפורים ותיקונים באפליקציה, ובמידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, וזאת לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eהפעלת או אי הפעלת סמכויותינו וזכויותינו כאמור לעיל לא תקים לכם או לצד שלישי כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפינו, לא תתפרש כנטילת אחריות מצדנו או כהטלת חובה עלינו להפעלת סמכויות אלו או כויתור על אילו מתנאי השימוש באפליקציה, ולא תסיר את האחריות המוטלת עליכם או על צד שלישי כלשהו על פי תנאי השימוש או הוראות הדין.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022text-decoration: underline;u0022u003eu003cstrongu003eאחריות מוגבלת מצידנוu003c/strongu003eu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eחשוב להדגיש כי u003c/spanu003eu003cbu003eאחריותנו על פי תנאי השימוש לכל הקשור לשימוש באפליקציה ולתוצאותיו מוגבלתu003c/bu003eu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e בהתאם למפורט להלן:u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ אנו איננו אחראים לתוכן המידע, השירותים והתכנים שבאפליקציה, אשר מקורם במשתמשים אחרים או בצדדים שלישיים, טיבו, אמיתותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו לצרכי המשתמש או לכל צורך שהוא, תכונותיו, או לכל דבר אחר הקשור בו. לשם הבהירות נדגיש כי איננו אחראים לתכני אודיו או וידאו שמעלים או משדרים או מפיצים צדדים שלישיים באפליקציה, לפרסומות, מודעות וכל חומר פרסומי אחר הכלול באפליקציה, לתוכן כתבות, ידיעות, חדשות ומאמרים וכיוצב'.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ אנו איננו אחראים שהאפליקציה יפעל בצורה רצופה, יהא זמין כל העת, יפעל ללא הפרעות,u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eהפסקות, טעויות, באגים או ליקויים אחרים, או שהשימוש באפליקציה יהיה בטוח וחסין מפניu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eגישה בלתי מורשית למחשבי האפליקציה או המשתמשים, או לתקלות או כשלים בפעילותu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eבאפליקציה, חומרה, בתוכנה, קווים ובמערכות התקשורת הקשורות באפליקציה.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ אנו איננו אחראים למעשים או מחדלים של צדדים שלישיים, משתמשים אחרים או כל גורםu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eאחר שאין לנו שליטה מלאה עליו, או לתוצאות של מעשים או מחדלים כאמור, ובמיוחד לפגיעה או להפרה של זכויות יוצרים, מבצעים או קניין רוחני כלשהו על ידי משתמשים באפליקציה.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ אנו איננו אחראים לקשר בין המשתמשים לבין משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, אוu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eלתוצאותיו ואיננו צד להתקשרות כזו ולא נישא בשום אחריות לנזקים או פגיעות שתהיינהu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eכתוצאה מהתקשרות כזו.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ אנו בכל מקרה לא נהיה אחראים בגין כל נזק ישיר שלא נגרם ברשלנות רבתי או בזדון מצדנו או מצד מי מטעמנו, או לנזק עקיף, מקרי, או תוצאתי, עונשי, או מיוחד או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות עקב עיכוב או היעדר יכולת להשתמש באפליקציה, אובדן מידע, שירותים או תכנים או אובדן רווחים, הפסד עסקי או פגיעה במוניטין, עקב שימוש או היעדר אפשרות לעשות שימוש באפליקציה או בכל חלק ממנו, הנובעים במישרין או בעקיפין מהשימוש במידע, בשירותים או בתכנים שבאפליקציה.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003e­ אחריותנו על פי תנאי השימוש מוגבלת אף אם נפעיל פיקוח או אמצעי זהירות או שליטה כלשהם על המידע, השירותים והתכנים שבאפליקציה, ואף אם יוודע לנו על האפשרות לפגיעה או לנזק שעלול להיגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם. כל אמצעי זהירות, פיקוח או שימוש כאמור, ואפילו ניסיון לפתור או לסייע בפתרון בעיות, או מניעת או צמצום או הפחתת נזקים, נעשים ללא מחויבות בדין ומתוך רצון טוב, ומבלי שהדבר יתפרש כקבלת אחריות כלשהי מצדנו מקום בו צוין מפורשות לעיל כי איננו אחראים.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eבשימושכם באפליקציה אתם נותנים למעשה את הסכמתכם למגבלות האחריות המפורטות לעיל, פוטרים אותנו וכל מי שמטעמנו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות כאמור, ומוותרים בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגדנו או כנגד מי מטעמנו.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eבנוסף אתם תהיו אחראים לפצות ולשפות אותנו בגין כל נזק, הפסד, אבדן, פגיעה או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שיגרמו לנו, במישרין או בעקיפין, עקב שימושכם באפליקציה באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות הדין, וזאת מיד לאחר דרישתנו הראשונה.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022text-decoration: underline;u0022u003eu003cstrongu003eהבהרה בדבר הגנת הפרטיות והיקפהu003c/strongu003eu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eמובהר כי השימוש באפליקציה, במידע, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידכם לפגיעה מוגבלת בפרטיותכם, על דרך שמירת מידע ונתונים לגביכם במאגרנו, שימוש בפרטיכם לשם קבלת עדכונים או חומר פרסומי או שיווקי (אלא אם תודיעו לנו מפורשות כי אינכם מסכימים לכך), וביצוע מעקב ממוחשב על השימוש שאתם עושים במידע, בשירותים ובתכנים שבאפליקציה, בכל דרך חוקית שנמצא לנכון, לרבות באמצעות u0022עוגיותu0022.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eאנו מצידנו מתחייבים כמובן כי נקפיד על שמירת פרטיותכם וכל מידע שבבעלותכם, בכפוף להוראות הדין ותנאי השימוש ונימנע מגילוי מידע או פרטים אודותיכם אלא מקום בו הדבר מחויב על פי דין או מותר לפי תנאי השימוש או נדרש במסגרת הליכים משפטיים לפי צו מחייב של בית משפט או רשות מוסמכת, או במסגרת הליך משפטי בינינו לביניכם או במקרה של אי קיום הוראות הדין או תנאי השימוש על ידיכם.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022text-decoration: underline;u0022u003eu003cstrongu003eתנאים כללייםu003c/strongu003eu003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eכל הקשור והנובע מהשימוש באפליקציה, במידע, בשירותים ובתכנים שבו, וכן כל הקשור ונובע בתנאי שימוש אלו יהיה כפוף לדין הישראלי, לרבות לצורך פרשנות. כל סכסוך או מחלוקת בקשר אליהם יהיו בסמכות בתי המשפט המוסמכים בישראל, באזור השיפוט של תל אביב יפו ויובאו בפניהם בלבד כמקום שיפוט ייחודי.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eהאמור בתנאי השימוש מבטא באופן מלא וממצה את כל הנושאים והעניינים הנדונים בו או הקשורים לשימוש באפליקציה, וגובר על כל מצג, פרסום, נוהג, מכתבי כוונות או התחייבות, וכל מסמך אחר, בנושאים ובעניינים האמורים.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eהתנהגותנו או הסכמתנו לסטות, מתנאי כלשהו של תנאי השימוש, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ואין ללמוד ממנה גזירה שווה לכל מקרה בעתיד ולא תחשב כויתור על איזו מתנאי השימוש או על פי דין, ו/או כויתור, או הסכמה מצידנו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי כלשהו, אלא אם­כן נעשו במפורש  ובכתב.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eאם ייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או אינו בר אכיפה, הרי שאותו חלק יחשב כמוחלף בסעיפים תקפים אחרים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם.u003c/spanu003ernrnu003cspan style=u0022font-weight: 400;u0022u003eאין בתנאי השימוש כדי להקנות למשתמשים או לצדדים שלישיים זכויות שלא הוקנו להם במפורש על פי תנאי השימוש או על פי הדין.u003c/spanu003e