עשרות עובדים, התבקשו לחתום על המסמכים בעקבות דוח הביקורת של מבקר העירייה, שמצא כשלים לכאורה באופן שבו נקלטו לעבודה הרבה לפני כהונת הוועדה הממונה. ראש העיר הממונה בועז יוסף הדגיש שאם יחליט המשרד על כך, יעבירו את העובדים למחלקות אחרות, ובמקרים שהדבר יחייב גם תופסק עבודתם בעירייה.