מדובר בגבר תושב האזור שעליו הוטל צו פיקוח שהוארך לאחרונה בבית המשפט המחוזי וזאת לאחר עבירות מין שבהן נאשם והצורך להגן על הציבור מפיו. אלא שבנוסף לפסיקה בדבר הארכת הצו קבע בית המשפט כי יש להחמיר את המגבלות על הנאשם והוסיף שני סעיפים נוספים למגבלות הכוללים איסור על הימצאותו בבית כנסת או במתחם בית הכנסת ללא ליווי של בגיר המודע לעבירות ולמגבלות שמוטלות עליו; ואיסור על נסיעתו באוטובוסים ללא ליווי של בגיר. ערעורו כאמור נדחה לאחר בית המשפט העליון קיבל את האיזון שעשה בית המשפט המחוזי בין האינטרס הציבורי הגלום בהטלת מגבלות עליו לשם הגנה על הציבור, לבין הצורך לשמור על זכויותיו. בפסיקתו גם התייחס השופט למספר לא מבוטל של הפרות שאף הובילו להגשת כתבי אישום נגדו ולהטלת עונשי מאסר נוספים. עוד מציין פסק הדין לפחות מקרה אחד בו התחבר הנאשם עם קטינים במהלך נסיעה באוטובוס.