גורל הבחירות ביישוב מגדל ייקבעו בבית המשפט העליון

חדר החדשות | 28.03.24

לבית המשפט העליון הוגשה בקשת רשות ערעור על ידי ראש המועצה המכהן בפועל, נתנאל אלפסי נגד החלטת בית המשפט המחוזי שפסק שפסילת שלושה קולות עליהם נכתב "רוברט אמרוסי" במקום "רוברט קנדי אמרוסי" הייתה שגויה ויש לספור אותם במניין הקולות. נזכיר כי בשל החלטה זו נוצר מצב של שיויון קולות בין אלפסי לאמרוסי של 601 קולות לכל אחד – מה שמצריך קיומם של בחירות חוזרות.

בבקשת הערעור טענו עורכי הדין של אלפסי: "בעניינו בחר המשיב עצמו להזדהות תחת שמו הפרטי המלא (רוברט קנדי) ולא ביקש להשתמש בשם פרטי אחד בלבד. ניתן איפוא להניח, כי המשיב נתן דעתו למשמעויות בחירה זו ולא בכדי העדיפה…המשיב היה מודע היטב להוראות הדין המחייבות כי שם המועמד יהיה תואם את שמו שאושר על ידי מנהלת הבחירות".

עוד טוענים עורכי הדין של ראש המועצה כי הסערה פרצה רק לאחר שהתוצאות היו צמודות: "רק לאחר שהתברר כי הפער הסופי בין המבקש לבין המשיב עומד על שלושה קולות כשרים לטובת המבקש, ביקש נציג מטעם סיעת המשיב וקרוב משפחתו – שאינו חבר ועדת קלפי ויש מחוץ לחדר הועדה – כי ייכתב בפרוטוקול שחנניה דהן מתנגד לפסילת שלושת הקולות על מנת שאפשר יהיה לערער על התוצאות".

עוד נטען בעתירה כי מעבר למשמעות הדרמטית של ביטול תוצאות הבחירות כפי שנקבעו על ידי הגורם המוסמך, הרי שקביעתו של המחוזי בנוגע לפרשנות שיש ליתן להוראות החוק הבחירות ולהפרדת הוראות סעיף זה הינה קביעה תקדימית בעלת השפעה רוחבית על דיני הבחירות; קביעה זו משליכה באופן ישיר על האופן בו על ועדת קלפי וועדת הבחירות להתייחס לפתקים אשר הכתוב בהם אינו מתיישב עם הכללים שנקבעו ואושרו, ויש בקביעה לכאורה כדי לשנות מהפרקטיקות בהן נוהגות וועדות בחירות לאורך שנים במקרים רבים מאוד. שגה בכל הכבוד בית המשפט המחוזי בקביעתו כי שלושת הפתקים בהם נכתב רוברט אמרוסי ולא שמו המלא והמאושר של המשיב – רוברט קנדי אמרוסי – כשרים…פרשנות אחרת הלכה למעשה מאיינת הלכה למעשה את סעיף החוק והופכת אותו למיותר"  

קרא עוד

מעורכי דינו של אלפסי נשמעו הבוקר אופטימיים לאחר שבית המשפט העליון הודיע כי הוא במקש מאמרוסי להגיש את תשובתו תוך שבוע ימים